GIẤY RAW CLASSIC SINGLE WIDE

Liên hệ

😈 𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̉
😈 70𝑚𝑚 – 50 𝑡𝑜̛̀ 1 𝑡𝑒̣̂𝑝 .

Hết hàng