CUỘN RAW 3M EU

80.000 VNĐ

😁 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑛𝑎̆́𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑝 , 𝑘𝑒́𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑜̛̉ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 , 𝑡𝑢̀𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑛 𝑅𝑎𝑤 𝑟𝑜𝑙𝑙 3𝑚.

Hết hàng