ĐẦU LỌC THAN HOẠT TÍNH ACTITUBE

45.000 VNĐ700.000 VNĐ

🏃‍♂️ Đ𝑎̂̀𝑢 𝐿𝑜̣𝑐 𝑇ℎ𝑎𝑛 𝐻𝑜𝑎̣𝑡 𝑇𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑜̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑜̣̂ 𝑛𝑜́𝑛𝑔, , đ𝑜̣̂ 𝑔𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑒̂𝑚.
🙃 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 , 𝑡𝑎̂̉𝑢 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑙𝑢𝑛𝑡
🙃1 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̣𝑐 𝑥𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 2 đ𝑖𝑒̂́𝑢
🙃𝐶𝑜́ 2 𝑠𝑖𝑧𝑒 : 6𝑚𝑚 – 8𝑚𝑚

ĐẦU LỌC THAN HOẠT TÍNH ACTITUBE