ĐẦU LỌC VỊ POPZ

50.000 VNĐ

💸 5 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̣𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑙𝑢𝑒𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦
💸 𝑃𝑖𝑛𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 “𝑃𝑜𝑝𝑧”

ĐẦU LỌC VỊ POPZ

50.000 VNĐ