ĐẦU TOPPUFF CHAI NƯỚC

120.000 VNĐ

👍 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 , 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑜̂́𝑡 , 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̆́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑖̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜
𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 :
😆 𝑉𝑎̣̆𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑢𝑓𝑓 𝑣𝑜̂ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ
😆 Đ𝑜̂̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑜̂ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ
😆 𝐶𝑎̆́𝑚 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎̆́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑢𝑓𝑓

ĐẦU TOPPUFF CHAI NƯỚC