GIẤY BLUNT JUICY’S JAY EU

Liên hệ

🌈 𝐽𝑢𝑖𝑐𝑦 𝐽𝑎𝑦’𝑠 𝐵𝑙𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑙𝑢𝑛𝑡 𝑣𝑖̣ đ𝑎̣̂𝑚 , 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑚𝑜𝑘𝑒.

Hết hàng