POD 1 LẦN ELFBAR TE6000

😀 6000 ℎ𝑜̛𝑖
😀 50𝑚𝑔 𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑖𝑛𝑒
😀 𝑃𝑖𝑛 550𝑚𝑎ℎ (𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎̣𝑐)
😀 𝐻𝑢́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢́𝑡
😀 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 ,𝑔𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑡𝑢́𝑖
😀 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑚𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑒̂̃

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.