GIẤY SMOKING DELUXE KINGSIZE + ĐẦU LỌC

😘 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑠𝑙𝑖𝑚 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑢́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 33 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 + 33 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̣𝑐.
😘 13 𝑔𝑟/𝑚2 – 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑆𝑚𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔® – 108 𝑥 44 𝑚𝑚 – 100% 𝑔𝑢𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.