BLUNT KUSH HEMP HERBAL ULTRA

55.000 VNĐ440.000 VNĐ

✅ 𝐵𝑙𝑢𝑛𝑡 𝐾𝑢𝑠ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎.
✅ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑖𝑒̂́𝑚 𝑘𝑒𝑜 , 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑖𝑒̂́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛

BLUNT KUSH HEMP HERBAL ULTRA