BLUNT JAY’S HEMP

50.000 VNĐ400.000 VNĐ

😃 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑏𝑙𝑢𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑒 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑢́𝑡.
😃 Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝐸𝑈 , đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑇𝐹𝐷 𝐸𝑈.

BLUNT JAY’S HEMP