OCB XPERT NGẮN

70.000 VNĐ1.100.000 VNĐ

– 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜 – 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛
– 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 , 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑜̃ đ𝑜̣̂ 𝑚𝑖̣𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦

✅ Thương hiệu: OCB
Xuất xứ: Pháp
Kích thước: 77 x 44 mm
50 tờ / 1 tệp
Cháy chậm

OCB XPERT NGẮN