GIẤY CUỐN RAW ĐEN CLASSIC KINGSIZE EU

65.000 VNĐ1.000.000 VNĐ

🧐 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑅𝑎𝑤
🧐 110𝑚𝑚 – 32 𝑡𝑜̛̀ – 𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 – 𝐶ℎ𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚

GIẤY CUỐN RAW ĐEN CLASSIC KINGSIZE EU