ĐẦU LỌC VỊ POPZ

50,000 VNĐ

💸 5 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑙𝑢𝑒𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦 filter
💸 𝑃𝑖𝑛𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 “𝑃𝑜𝑝𝑧”

ĐẦU LỌC VỊ POPZ

50,000 VNĐ