GIẤY RAW ORGANIC KINGSIZE + ĐẦU LỌC EU

75.000 VNĐ910.000 VNĐ

📎𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑅𝑎𝑤 𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑜̂̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡
📎32 𝑡𝑜̛̀ + 32 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̣𝑐 1 𝑡𝑒̣̂𝑝
🤝𝐶ℎ𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 – 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡

GIẤY RAW ORGANIC KINGSIZE + ĐẦU LỌC EU