GIẤY KING PALM HEMP NGẮN + ĐẦU LỌC (NGẮN)

70.000 VNĐ1.280.000 VNĐ

✅ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐾𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑎𝑙𝑚
✅ 𝑆𝑖𝑧𝑒: 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛
✅ 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑎𝑙𝑚
✅ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑎̂̀𝑢, 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑚𝑜̉𝑛𝑔, 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀ đ𝑒̣𝑝, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑖̣ đ𝑜̂̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛
79𝑚𝑚 – 40 𝑡𝑜̛̀ – 40 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̣𝑐

GIẤY KING PALM HEMP NGẮN + ĐẦU LỌC (NGẮN)