GIẤY CUỐN KING PALM TRÁI CÂY (NGẮN)

Liên hệ

𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 – 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 , 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑛ℎ𝑢𝑜̣̂𝑚.
✅ Thương hiệu: King Palm
✅ 79mm – 40 tờ / tệp
✅ Size: ngắn

Bao gồm 4 vị:
🍌 𝑉𝑜̉ 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖
🍊 𝐶𝑎𝑚 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖
🍎 𝑇𝑎́𝑜 Đ𝑜̉
🍓 𝐷𝑎̂𝑢
—–
𝗙𝗿𝘂𝗶𝘁 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗹𝗺 𝗛𝗲𝗺𝗽 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿
🟥 𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑠𝑚𝑜𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑑𝑦𝑒𝑠, 𝑏𝑙𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠, 𝑔𝑙𝑢𝑒𝑠, 𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎𝑙𝑠

Hết hàng